40.  वास्तुकार : भवन :: मूर्तिकार : ?

  • प्रतिमा
  • छेनी
  • संग्रालय
  • पाषाण

41.  आशावादी : प्रसन्न :: निराशावादी : ??

  • नगण्य
  • उदास
  • स्वार्थी
  • अन्य